REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
aluhit.org obowiązujący od dnia 1.09.2022r.

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze strony internetowej  aluhit.org  i/lub dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

I. Definicje

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego aluhit.org

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem aluhit.org za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Partner – zewnętrzny sprzedawca będący przedsiębiorcą w myśl Kodeksu cywilnego, z którym Właściciel sklepu aluhit.org  zawarł umowę cywilno-prawną. Produkty Partnera znajdują się w Sklepie internetowym i Klienci mogą je nabywać za pośrednictwem Sklepu.

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Właściciel sklepu – podmiot będący właścicielem sklepu  aluhit.org

 którym jest działalność gospodarcza – P.H. ABC Katarzyna Nowaczyk ul Zielona 7 62-060 Będlewo NIP 782-138-87-18

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem       aluhit.org

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy aluhit.org  prowadzony jest przez firmę P.H. ABC Katarzyna Nowaczyk ul Zoelona 7 62-060 Będlewo 

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego,

c) warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego aluhit.org

– internet Explorer w wersji 8.0 lub Firefox w wersji 5.0 lub nowszej,

– minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

b) w celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2. Rejestracja na Konto Klienta oraz dostęp do konta:

a) do korzystania ze Sklepu nie jest wymagana rejestracja Klienta, jednak w celu usprawnienia korzystania ze Sklepu zaleca się rejestrację,

b) rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu,

c) warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,

d) właściciel sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub oczerniające Sklep lub jego Właściciela,

– osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela sklepu,

– w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie,

– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

3. Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając  na względzie poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i  własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela sklepu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wszelkie treści i materiały umieszczone na Stronie objęte są prawem własności należącym do Właściciela lub Partnerów,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.abchit.pl , dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany w zakresie wyboru Towaru. W tym celu Klient powinien się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,
b) ceny jednostkowej oraz łącznej zamawianych produktów lub usług w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej za zakupiony towar na podany w ramach zamówienia adres e-mail.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawy realizowane są przez Partnerów Sklepu i wysyłane bezpośrednio do Klienta.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez wybraną przez Klienta metodę, jednak jest to zazwyczaj przesyłka kurierska. Koszty dostawy Produktów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4. Termin realizacji dostawy wynosi do 2- 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia wraz z elektroniczną wersją faktury VAT na wskazany adres e-mail.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają naliczony podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego 38109013590000000109524906

b) poprzez systemy płatności online tj. Przelewy24 w tym płatności kartą bądź przelewem,
c) płatność kartą kredytowa bądź debetową.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej kasiorek.1@wp.pl, w terminie 14 dni i wysyłając zakupione przedmioty bezpośrednio na adres Partnerów. Adresy, na które Klient będzie zobowiązany odesłać zwracane Towary zostaną dostarczone mailowo przez Sklep, po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy.

2. Termin 14 dniowy z zastrzeżeniem produktów świeżych czyli świeże mięsa, wędliny tutaj termin odstąpienia od umowy wynosi 1 dzień – liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia przez Sklep adresów do zwrotu.

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu, do przesyłki powinno być dołączone oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy wraz z wymienieniem nazw bądź kodu zwracanych Towarów.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Firma P.H. ABC  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres email: kasiorek.1@wp.pl. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe w tym okresie, Klient zostanie poinformowany o innym terminie rozpatrzenia reklamacji.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Właściciel sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na kasiorek.1@wp.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały umieszczone w ramach Sklepu wliczając w nie m.in. opisy, zdjęcia, nagrania video, grafiki itp. stanowią własność Właściciela sklepu bądź jego Partnerów.

2. Klient uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem (nie dotyczy to Towarów) oraz konta Klientów należą do Właściciela sklepu bądź jego Partnerów. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Sklepu do celów innych niż te ściśle określone niniejszym Regulaminem.

XI. Postanowienia końcowe

1.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciel sklepu.

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.